Nyheter

Uppdaterade obligationsvillkor baserade på beslutsföranden från den 16 juli 2020, den 24 februari 2022 samt den 4 oktober 2022 gällande obligationslån om högst 60 000 000 SEK utgiven av Sätra Förvaltnings AB (publ) med ISIN: SE0012740918 hittar ni här.

2022-12-07 12:00:00

FÖR OBLIGATION OM 60 MILJONER SEK MED ISIN SE0012740918 UTGIVET AV SÄTRA FÖRVALTNING AB (PUBL), ORG NR 559015-9298 (”EMITTENTEN”)

Emittenten skickade ut Kallelse Till Skriftligt Beslutsförfarande till innehavare av obligation om 60 miljoner SEK med ISIN SE0012740918 (”Obligation”), via Euroclear den 16 augusti 2022.

Beslut vid Beslutsförfarande har fattats genom sammanräkning per den 5 oktober 2022 av inkomna Beslutsformulär fram till den 4 oktober 2022. Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Beslutsförfarande är bindande för samtliga Fordringshavare.

Säkerhetsagenten har räknat samman inkomma Beslutsformulär. Fram till ordinarie svarstid den 27 september 2022 erhölls inte Beslutsformulär representerande över 50% av Justerat Lånebelopp. Svarstiden för Beslutsförfarandet förlängdes således till den förlängda svarstiden och Beslutsformulär erhölls representerade över 10% av Justerat Lånebelopp.

Per den förlängda svarstiden erhölls 15 Beslutsformulär, representerande nominellt 15 650 000, vilket motsvarar 13,25% av Justerat Lånebelopp. Fordringshavare med innehav inom ett försäkringsskal är inte röstberättigade, då det är försäkringsbolaget som är legal ägare. Av samtligt erhållna Beslutsformulär var två Fordringshavare ej röstberättigade. 0% röstade emot Emittentens förslag och 10,167% röstade för Emittentens Förslag.

Därmed beslutades enligt Emittentens förslag om ändringar i Villkoren.

Med anledning av ovan fördröjning av projektet önskar Emittenten följande ändringar av Obligationslånet:

  1. Förlängning av Obligationslånets löptid med ytterligare maximalt 12 månader med ny återbetalningsdag den 27 augusti 2023 (”Återbetalningsdag”), med möjlighet till förtidsinlösen när som fram till Återbetalningsdagen.
  2. Då noteringen av Obligationen inte kunde förlängas vid tidigare Beslutsförfarandet begär Emittenten att krav på notering tas bort i Obligationsvillkoren.
  3. Obligationslånet löper i övrigt med oförändrade villkor utifrån senast Beslutsförfarande. 
2022-10-06 14:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2022 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2022-09-01 09:00:00

Orsaken till detta är:

Antagandet av detaljplanen för fastigheten Högsätra 10 m.fl. har försenats p.g.a. omvärldsfaktorer såsom osäkerheter kring materialleveranser till byggsektorn orsakat av kriget i Ukraina, ökade byggkostnader och ränteoro med stigande räntor. Detta har sammantaget lett till att Stockholm stads Exploateringskontor begärt en fördjupad analys av stadens kostnader för anläggning av allmän plats, d.v.s. gator och torg inom planområdet. Detta arbete påbörjades först i juni 2022 beroende av personalbrist på exploateringskontoret. De nya förutsättningarna för staden beräknas vara klara i augusti-september 2022. Tillika är det valår i år varför stadsfullmäktige inte har några sammanträden förr i slutet av oktober. Detta medför att tidplanen för antagande av detaljplanen förskjutits till Q4 2022.

Som tidigare rapporterats har bolaget under våren haft en Due Diligence-process med två fastighetsbolag som lämnat indikativa bud på delar av byggrättsportföljen. Även detta har fördröjts p.g.a. omvärldsfaktorer. Skenande bygg- och anläggningskostnader och ränteoro till följd av stigande räntor har gjort att affärsmodellen har setts över, bl.a. genom att fokus flyttats från bostadsrätter till hyresrätter, olika former av betalningsmodeller har också diskuterats. Förhandlingarna har nu pausats under sommaren och tas upp igen i slutet av augusti.

Sammantaget indikerar detta att ett tillträde för köpare av byggrätter först kommer att kunna ske under Q1 2023. Därefter kan obligationen lösas i dess helhet.


Emittenten inbjuder härmed också till informationsmöte via Teams. Inbjudan möjliggör för investerare att få information om verksamhetens status samt kunna ställa frågor till Emittenten.

Datum: 1 september 2022 Tid: 17:30

Investerare som önskar delta ombeds skicka begäran till sandra.marffy@scanprop.com Länk kommer därefter att skickas ut samma dag.

2022-08-17 11:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2021.

2022-06-30 09:00:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.