Nyheter

Sätra Förvaltning kallar till Beslutsförfarande i obligationslån om 60 000 000 SEK med ISIN SE0012740918 för beslut av justering av obligationsvillkor

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) har ett utstående obligationslån om 60 000 000 kronor, ISIN SE0012740918, (”Obligationslånet”). Coronapandemin har medfört både uppskjutning hyresintäkter och förseningar i detaljplanens tidplan. Detta föranleder svårigheter att genomföra räntebetalningar i närtid och att återbetala Obligationslånet enligt plan den 27 augusti 2021. Sätra Förvaltning önskar därför att kalla fordringshavarna i Obligationslånet till ett beslutsförfarande med främst följande villkorsändringar i obligationsvillkoren:
 
·       Möjlighet att skjuta upp räntebetalningar, senast till Återbetalningsdagen
·       Förlängning av Obligationslånet från den 27 augusti 2021 till den 27 februari 2022
·       Tillägg av waiver fee om 2,00 procent av Obligationslånet, som betalas ut till fordringshavarna på återbetalningsdagen
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltning är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 16.00 CET.

2020-05-28 16:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2019.


Revisorn har i revisionsberättelsen lämnat en going concern anmärkning enligt nedan;

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på styrelsens skrivning i förvaltningsberättelsen under rubriken "Koncernens framtida utveckling" samt i not 26 "Händelser efter balansdagen" där det framgår att bolaget för diskussioner med långivarna om utökning av belåningsgraden och anstånd med räntebetalningar i syfte att kompensera för negativa effekter av covid-pandemin, inklusive förseningar i antagandet av detaljplanen. Skulle inte ytterligare belåning och ränteanstånd erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

2020-04-30 09:00:00

Sätra Förvaltning AB meddelar härmed att ränteutbetalningen med förfallodatum 27 februari 2020 till innehavarna i Bolagets obligationslån ISIN: SE0012740918 kommer att försenas. 

På grund av administrativa skäl kan Bolaget inte erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kommer att betala ut räntan fredagen den 13:e mars 2020.

2020-03-12 15:00:00

Bifogat finner ni Sätra Förvaltnings AB delårsrapport andra halvåret och bokslutskommuniké för 2019.

2020-02-28 09:00:00

Sätra Förvaltnings AB äger via dotterbolag Sätra Centrum. Just nu pågår ett planarbete, i syfte att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med en uppdaterad tidsplan där detaljplanen beräknas antas Q2 2021. Förseningen beror främst på stadens upphandling av konsulter inom bland annat landskap och trafik. Samråd planeras till 2 april 2020.

Den 18/12 2019 signerades ett optionsavtal med Stockholmshem avseende del av fastigheten Stockholm Högsätra 8. Se nedan (röd markering) för detaljerad ritning av den aktuella fastigheten. 

2020-01-27 16:09:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy