Nyheter

Sätra Förvaltning AB meddelar härmed att ränteutbetalningen med förfallodatum 27 november 2019 till innehavarna i Bolagets obligationslån ISIN: SE0012740918 kommer att försenas.

På grund av administrativa skäl kan Bolaget inte erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kommer att betala ut räntan måndagen den 2:a december 2019.  

2019-11-28 15:00:00

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggjorde den 19 juli 2019 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 60 mkr och med återbetalningsdag den 27 februari 2021 (”Obligationslånet”). I pressmeddelandet rapporterades även om Sätra Förvaltnings avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid NGM Nordic Derivatives Exchange (”NGM”).

NGM har godkänt Sätra Förvaltnings ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till torsdagen den 10 oktober 2019. 

De tillförda medlen avses att användas till refinansiering av ett befintligt obligationslån om högst 55 mkr, samt uppkomna kostnader i samband med refinansieringen. Prospektet avseende Obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 19 juli 2019 och finns tillgängligt på Sätra Förvaltnings hemsida www.satraforvaltning.se och i Finansinspektionens Prospektarkiv www.fi.se/sv/vara-register/prospektarkiv.

Denna information är sådan som Sätra Förvaltnings AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019, kl. 10:00 CET.


OM SÄTRA FÖRVALTNING

Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.

2019-10-10 10:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2019 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2019-08-30 09:00:00

Sätra Förvaltning, grundat av Curt Ahnström har offentliggjort ett prospekt avseende ett obligationslån med låneram om högst 60 miljoner kronor.

Lånet har säkerhet i form av panträtt och en löptid om 18 månader. Obligationerna ska erbjudas till allmänheten. Sätra Förvaltning avser även att notera obligationerna på NGM Nordic Derivatives Exchange.

Obligationslånet löper med ränta om nio procent per år.

Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till Greendoor Holding AB. Greendoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende (läs artikeln på Fastighetssverige)

2019-07-24 17:00:00

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggör erbjudandeprospekt avseende obligationslån med låneram om högst 60 mkr. Lånet har säkerhet i form av panträtt och en löptid om 18 månader. Obligationerna ska erbjudas till allmänheten. Sätra Förvaltning avser även att notera obligationerna på NGM Nordic Derivatives Exchange. Inför att obligationerna erbjuds till allmänheten, för att sedan noteras, har Sätra Förvaltningupprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) samt på Sätra Förvaltnings webbplats (www.satraforvaltning.se).
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltningär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019, kl. 13:00 CET.
 


OM SÄTRA FÖRVALTNING
Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad.Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral.Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.
 
FÖR YTTERLIGARE FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Curt Ahnström, Verkställande direktör. Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2019-07-19 13:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy