Nyheter

Bifogat finner ni Sätra Förvaltning AB bokslutskommuniké för 2020.

2021-02-26 09:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2020 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  

2020-08-31 09:00:00

60 000 000 SEK ISIN SE0012740918 ("obligationslånet"), utgivet av Sätra Förvaltnings AB (Publ), org.nr 559015-9298 ("emittenten").

Följande ändringar av obligationsvillkoren godkändes av fordringshavarna vid beslutsförfarande (protokollfört Stockholm, den 16. juni 2020); 

  • Löptiden förlängs med sex (6) månader, således med ny återbetalningsdag den 27 februari 2022 (" Återbetalningsdagen");
  • Anstånd av ränta i sex (6) månader som kan skjutas upp senast till Återbetalningsdagen och löper med dröjsmålsränta om två (2,00) procent enligt Obligationsvillkoren;
  • Tillägg av en Waiver Fee om två (2,00) procent av nominellt belopp som betalas ut av Emittenten på Återbetalningsdagen ("Waiver Fee");
  • Säkerhetslikvid får med Säkerhetsagentens godkännande utnyttjas till projektets löpande kostnader.  


Protokoll Beslutsförfarande

2020-08-07 12:00:00

Sätra Förvaltning kallar till Beslutsförfarande i obligationslån om 60 000 000 SEK med ISIN SE0012740918 för beslut av justering av obligationsvillkor

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) har ett utstående obligationslån om 60 000 000 kronor, ISIN SE0012740918, (”Obligationslånet”). Coronapandemin har medfört både uppskjutning hyresintäkter och förseningar i detaljplanens tidplan. Detta föranleder svårigheter att genomföra räntebetalningar i närtid och att återbetala Obligationslånet enligt plan den 27 augusti 2021. Sätra Förvaltning önskar därför att kalla fordringshavarna i Obligationslånet till ett beslutsförfarande med främst följande villkorsändringar i obligationsvillkoren:
 
·       Möjlighet att skjuta upp räntebetalningar, senast till Återbetalningsdagen
·       Förlängning av Obligationslånet från den 27 augusti 2021 till den 27 februari 2022
·       Tillägg av waiver fee om 2,00 procent av Obligationslånet, som betalas ut till fordringshavarna på återbetalningsdagen
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltning är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 16.00 CET.

2020-05-28 16:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2019.


Revisorn har i revisionsberättelsen lämnat en going concern anmärkning enligt nedan;

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på styrelsens skrivning i förvaltningsberättelsen under rubriken "Koncernens framtida utveckling" samt i not 26 "Händelser efter balansdagen" där det framgår att bolaget för diskussioner med långivarna om utökning av belåningsgraden och anstånd med räntebetalningar i syfte att kompensera för negativa effekter av covid-pandemin, inklusive förseningar i antagandet av detaljplanen. Skulle inte ytterligare belåning och ränteanstånd erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

2020-04-30 09:00:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.