Nyheter

Sätra Förvaltnings AB har den 20 mars 2019 beslutat om förlängning av löptiden för obligationslån ISIN SE0009155351 om 55.000.000 sek till och med 11 oktober 2019.
 
Sätra Förvaltnings AB äger via dotterbolag Sätra Centrum. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2019 att planarbete, i syfte att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter. Antagande av den nya detaljplanen antas ske i december 2020. I samband med startbeskedet värderades fastigheten, av extern värderare till 114 Msek för befintlig byggnad och 85 Msek för utbyggnadsprojektet.

2019-03-29 12:00:00

Bifogat finner ni Sätra Förvaltning AB bokslutskommuniké för 2018.

2019-02-28 09:00:00

Statusrapport November 2018. Läs hela dokumumentet här.

2018-11-23 09:00:00


Denna Delårsrapport för första halvåret 2018 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  

 

2018-08-31 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsaret 2017. Bifogat finner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2017.

2018-04-30 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy