Sätra Förvaltnings AB (publ) Tilläggsinformation till publicerad årsredovisning för 2016

Sätra Förvaltnings AB (publ) publicerade sin Årsredovisning och koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2016, den 28 april 2017. I Årsredovisningens sida 29 anger företagets revisor att lämnad revisionsberättelse avviker från standardutformningen. 

I sin revisionsberättelse tillstyrker revisorn resultat- och balansräkning och rekommenderar att ansvarsfrihet beviljas företagets styrelse och verkställande direktör. Detta uttalande är omodifierat. Revisorn lämnar också i sin berättelse en tilläggsupplysning där det anges att den framtida driften av företaget kommer att kräva tillskott från ägaren. 

Samma information som revisorns tilläggsupplysning lämnade Sätra Förvaltnings AB (publ) redan i sin bokslutskommuniké den 28 februari 2017. Samma information finns också upptagen i Årsredovisnings förvaltningsberättelse under rubriken ”Förväntade framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”. 


För information om projektet och Sätra Förvaltnings AB (publ), se hemsida www.satraforvaltning.se. 

För mer information, kontakta 

Curt Ahnström, VD Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2017-05-02 09:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy